Vilkår og betingelser

GASTROunika ApS, et privat selskab med begrænset ansvar, der er registreret under CVR 20100338, med hjemsted i Nyhavn 40, st. 1051 København K, (i det følgende benævnt “GASTROunika”) er specialiseret i distribution af caviar af høj kvalitet (i det følgende benævnt “Produkterne”).

Kunden kan være enhver fysisk eller juridisk person, der indgår et kontraktligt forhold med GASTROunika inden for rammerne af dennes faglige, kommercielle eller håndværksmæssige aktiviteter (i det følgende benævnt “Kunden”).


1.  ANVENDELIGHED

1.1 Medmindre GASTROunika udtrykkeligt har accepteret andet skriftligt, gælder disse generelle vilkår og betingelser for alle GASTROunika’s tilbud og/eller aftaler mellem GASTROunika og Kunden.

1.2 Hvis en kunde accepterer at afgive en ordre til GASTROunika, indebærer dette automatisk, at kunden anerkender at være blevet informeret om og at have accepteret disse generelle vilkår og betingelser.

1.3 Anvendelsen af disse vilkår og betingelser udelukker anvendelsen af eventuelle (generelle eller specifikke) vilkår og betingelser fra kunden.


2. TILBUD

2.1 Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette være udtrykkeligt angivet i tilbuddet.

2.2 Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de produkter, det digitale indhold og/eller de tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis GASTROunika anvender billeder, er disse en troværdig gengivelse af de produkter, tjenester og/eller det digitale indhold, der tilbydes. Åbenlyse fejl eller mangler i tilbuddet er ikke bindende for GASTROunika.

2.3 Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med at acceptere tilbuddet.

2.4 Caviar er et naturprodukt, og vi arbejder ikke med farvestoffer. Derfor er det muligt, at farven på caviar på webshoppen kan afvige fra den faktiske farve. Farven på Gold Label, Osietra og Platinum kan have en grøn, grå eller sort farve. Dette påvirker ikke kaviarens smag og kvalitet.


ARTIKEL 3: AFTALEN

3.1 Med forbehold af bestemmelserne i artikel 2 er aftalen indgået på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de tilsvarende betingelser.

3.2 Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, vil GASTROunika straks bekræfte modtagelsen af accepten af tilbuddet elektronisk.

3.3 Hvis aftalen indgås elektronisk, træffer GASTROunika passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte den elektroniske overførsel af data, og GASTROunika sikrer et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren er forpligtet til at betale elektronisk, vil GASTROunika overholde passendesikkerhedsforanstaltninger .


4. KLAGER

4.1 Kunden skal straks inspicere alle produkter for synlige fejl og mangler. Kunden skal underrette GASTROunika om eventuelle synlige mangler inden for 3 arbejdsdage efter modtagelsen af produkterne.

4.2 Indgivelse af en klage suspenderer ikke kundens betalingsforpligtelser.

4.3 Reklamationer vedrørende skjulte fejl og mangler ved produkterne skal meddeles skriftligt til GASTROunika straks efter, at de er opdaget. Klagen skal være præcist forklaret og detaljeret. Der vil ikke blive taget hensyn til klager, der indgives efter udløbsdatoen for det pågældende produkt.

4.4 Hvis GASTROunikas produkter rent faktisk er defekte, har kunden ret til at få de pågældende produkter ombyttet uden nogen form for erstatning for yderligere skader.

4.5 Kundens ubetingede accept af produkterne vil være resultatet af:

den fuldstændige betaling af fakturaen og/eller

modtagelse af fakturaen uden indsigelse og/eller

brugen eller videresalget af produkterne.


5.  PRISER

5.1 Medmindre parterne har aftalt andet, leveres produkterne af GASTROunika til en fast pris, som parterne har aftalt i den relevante aftale, eller faktureres i overensstemmelse med de satser eller priser, der gælder på den pågældende dag.

Efter skriftlig anmodning fra kunden vil GASTROunika udlevere den til enhver tid gældende prisliste til kunden.

5.2 Moms, andre afgifter og eventuelle omkostninger i forbindelse med produkterne, der leveres af GASTROunika, herunder alle afgifter og eventuelle omkostninger, der er blevet indført siden aftalens ikrafttrædelsesdato, opkræves af kunden.

5.3 GASTROunika er berettiget til at tilpasse og forhøje de priser, der er aftalt efter aftalens ikrafttrædelsesdato, hvis en eller flere faktorer, der påvirker kostprisen (såsom, men ikke begrænset til, priserne på råmaterialer, energiomkostninger og lønomkostninger) er steget, selv om dette skyldes forudsigelige omstændigheder.


6.  BETALING

6.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal GASTROunikas fakturaer betales på det tidspunkt, hvor ordren afgives. Fakturaerne betales i DKK elektronisk eller, hvis andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt, ved bankoverførsel til den bankkonto, der er anført på den pågældende faktura.

6.2 GASTROunika er berettiget til at anmode om forudbetaling og/eller fuld forudbetaling af en faktura. Så længe GASTROunika ikke har modtaget det krævede beløb, er GASTROunika berettiget til at suspendere gennemførelsen af aftalen.

Den første ordre fra en ny kunde, uanset dens størrelse, og alle ordrer under 2.500 DKK, eksklusive afgifter, betales kontant og/eller forud.

6.3 Reklamationer i forbindelse med GASTROunikas fakturaer er kun tilladt i tilfælde af en detaljeret skriftlig meddelelse til GASTROunika inden for 7 arbejdsdage fra fakturaudstedelsesdatoen (uden at dette betragtes som GASTROunikas accept af indholdet af fakturaen). Uden en sådan meddelelse anses fakturaen for at være accepteret af kunden uden forbehold.

6.4 I tilfælde af manglende betaling af en faktura på udløbsdatoen vil alle andre beløb, som kunden skylder, blive forfaldet med øjeblikkelig virkning uden forudgående skriftlig meddelelse. I så fald er GASTROunika berettiget til at suspendere udførelsen af alle verserende leverancer uden nogen form for kompensation eller forudgående skriftlig meddelelse til kunden.

6.5 I tilfælde af manglende betaling af en faktura på forfaldsdatoen vil der automatisk og uden forudgående skriftlig meddelelse blive forfaldet en rente på 1 % pr. måned og et fast beløb på 10 % af det fakturerede beløb, eksklusive skatter og afgifter, uden at dette berører GASTROunikas ret til at kræve den faktiske skade, der er lidt som følge af kundens forsinkede/ manglende betaling.


7.  LEVERING OG ACCEPT

7.1 Leveringen sker ab fabrik, uanset hvad der er aftalt med hensyn til fragt og andre omkostninger, og hvem der er ansvarlig for forsendelsen, således at varerne altid transporteres på kundens risiko.

7.2 Efter udløbet af de udtrykkeligt aftalte leveringsfrister er varerne altid på kundens risiko, også selv om de befinder sig på GASTROunikas lager.


8.  FORTRYDELSESRET/RETURRET

8.1 På grund af arten af de tilbudte varer er det ikke muligt for forbrugeren at påberåbe sig fortrydelsesret.

8.2 Varerne kan aldrig returneres til GASTROunika, og der vil aldrig blive foretaget en tilbagebetaling.


9.  EJENDOMSFORBEHOLD

9.1 Ejendomsretten til produkterne forbliver hos GASTROunika og overgår ikke til kunden, før købsprisen for produkterne er betalt fuldt ud og modtaget af GASTROunika. Uanset om AQUA BIO fortsat har ejendomsretten til produkterne, overgår risikoen for beskadigelse eller tab af produkterne til kunden ved levering.

9.2 Indtil det øjeblik, hvor ejendomsretten til produkterne overgår til kunden, skal kunden (i) ikke have tilladelse til at sælge eller på anden måde handle med og/eller afhænde alle eller en del af produkterne, og (ii) at mærke varerne som GASTROunikas ejendom og (iii) opbevare produkterne adskilt fra varer, der tilhører kunden eller tredjemand.

9.3 Kunden forpligter sig til straks skriftligt at underrette GASTROunika, når produkterne beslaglægges af tredjemand.

9.4 Kunden accepterer også at informere GASTROunika, når produkterne opbevares i en bygning, som ikke er GASTROunikas ejendom, og Kunden vil, hvis GASTROunika kræver det, informere GASTROunika om identiteten af ejeren af en sådan bygning.


10. BEGRÆNSET ANSVAR

10.1 Medmindre der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed, er GASTROunika ikke ansvarlig for immaterielle, indirekte eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til tab af fortjeneste eller omsætning, driftsafbrydelse, indtægtstab, tab af kunder eller enhver anden form for skade.

10.2 GASTROunika’s samlede ansvar (kontraktligt og ikkekontraktligt) vil under alle omstændigheder være begrænset til de beløb, som Kunden har betalt for produkterne i henhold til det pågældende tilbud.

10.3 Kunden bekræfter, at de oplysninger og produkter, som han stiller til rådighed for GASTROunika, ikke er mangelfulde og ikke krænker tredjemands rettigheder. Kunden skal sikre og holde GASTROunika skadesløs for ethvert krav i denne henseende.


11. SÆRLIGHED

11.1 Hvis en domstol eller kompetent myndighed beslutter, at nogen af bestemmelserne (eller dele heraf) i disse vilkår og betingelser er ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndhæves i et eller andet omfang, vil den pågældende bestemmelse kun i det pågældende omfang blive adskilt fra de resterende bestemmelser i disse vilkår og betingelser, som fortsat vil være gyldige i det omfang, det er tilladt ved lov. I så fald er parterne enige om at forhandle i god tro for at erstatte den pågældende bestemmelse med et gyldigt og lovligt alternativ i overensstemmelse med den oprindelige bestemmelse.


12. FORTROLIGHED

12.1 Alle oplysninger, der er blevet delt mellem GASTROunika og Kunden inden for rammerne af aftalen, vil blive betragtet som fortrolige oplysninger, og begge parter vil holde sådanne oplysninger strengt fortrolige, medmindre (i) oplysningerne allerede er blevet offentliggjort af en af parterne inden aftalens ikrafttrædelsesdato, eller (ii) de pågældende oplysninger bør anses for at være en del af det offentlige område.

12.2 Parterne er enige om at holde alle fortrolige oplysninger fortrolige i aftalens løbetid og i en periode på 1 år efter aftalens udløb og afholder sig fra at bruge, mangfoldiggøre, offentliggøre eller tillade, at oplysningerne anvendes til andre formål end dem, de oprindeligt blev delt til.


13.  MANGLENDE EKSKLUSIVITET

13.1 Ingen af parterne er bundet af nogen eksklusivitetsforpligtelse over for den anden part.


14. FORCE MAJEURE

14.1 Ingen af parterne er ansvarlige for forsinkelser eller manglende opfyldelse af forpligtelserne i henhold til nærværende aftale, hvis en sådan forsinkelse eller manglende opfyldelse skyldes force majeure. Ved force majeure forstås enhver årsag, som ligger uden for en parts rimelige kontrol, og som forhindrer den pågældende part i at opfylde aftalen midlertidigt eller permanent, selv om årsagen kunne forudses. Uden at være udtømmende omfatter force majeure følgende begivenheder: lagermangel, forsinkelser fra tredjepart, defekte maskiner, strejke, lockout, brand, oprør, krig, epidemier, oversvømmelse, el-, IT-, internet- eller telekommunikationssvigt og regeringsrelaterede beslutninger.

14.2. Den part, der påberåber sig en større voldsom begivenhed, er ikke forpligtet til at bevise, at den er uforudsigelig.

14.3 I tilfælde af en større voldsom hændelse suspenderes den pågældende parts udførelse af tjenesteydelser i henhold til denne aftale. Begge parter vil gøre deres bedste for at begrænse konsekvenserne af force majeure-hændelsen. Hvis en af parterne ikke er i stand til at genoptage udførelsen af de pågældende tjenester inden for 2 måneder efter at have givet meddelelse om en force majeure-hændelse, kan den anden part opsige aftalen med øjeblikkelig virkning uden kompensation til den anden part.


15. GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

15.1 Disse generelle vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning. Alle tvister, der opstår i forbindelse med disse generelle vilkår og betingelser, er underlagt Københavns domstole, medmindre dansk (ufravigelig) lovgivning foreskriver, at tvisten skal behandles af en anden domstol.